Tuesday, May 02, 2006

Ovaltine milkshake


Ovaltine milkshake, originally uploaded by Itinerant.

No comments: